Dom upokojencev Idrija - Življenje z nami je kvalitetnejše
Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu

Pomoč družini na domu


V Domu upokojencev Idrija izvajamo tudi dejavnost Pomoči družini na domu, ki posameznikom iz občine Idrija in Cerkno omogoča kvalitetnejše življenje v domačem okolju. V sklopu pomoči družini na domu nudimo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč, dostava enega obroka dnevno in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Pomoč družini na domu je socialnovarstvena storitev, ki jo podrobneje določa Pravilnik o normativih in standardih socialnovarstvenih storitev.

Velikonočna dekoracija

KOORDINATORKA NEINSTITUCIONALNIH PROGRAMOV:

Jasmina Ogrič 

051 413 148

pomocnadomu@duidrija.si


V primeru, da zaradi objektivnih razlogov takojšnja vključitev upravičenca v izvajanje storitve ni možna, izvajalec uvrsti upravičenca na seznam čakajočih za vključitev v storitev.

Kakšno pomoč nudimo?

Kdo je upravičen do storitve?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih

 • pomoč pri oblačenju in slačenju
 • pomoč pri umivanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • nega in čiščenje ortopedskih pripomočkov
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
Gospodinjska pomoč

Gospodinjska pomoč

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Kdo je upravičen do storitve?

Oseba je upravičena do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov pomoči (temeljna dnevna opravila, gospodinjska pomoč, ohranjanje socialnih stikov).

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.

Kdo je upravičen do storitve?
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
 • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Nazaj na vrh